Dotácie

21
December
2014

Slávnostné predstavenie Operačného programu Kvalita životného prostredia

Pridané: 21.12.2014 00:59:23

Slávnostné predstavenie Operačného programu Kvalita životného prostredia Dňa 18. decembra 2014 bol slávnostne predstavený nový Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP). Ide o druhý najväčší operačný program Slovenska v prebiehajúcom programovom období 2014-2020. Európska komisia (EK) naň vyčlenila 3,138 miliardy eur.

Čítajte viac...

06
Máj
2014

Na znižovanie energetickej náročnosti domu chcú dať do 5000 eur

Pridané: 6.5.2014 14:43:07

BRATISLAVA. Ministerstvo hospodárstva bude môcť na znižovanie energetickej náročnosti rodinného domu poskytnúť dotáciu fyzickej osobe do 50 percent z celkovej hodnoty investície, najviac však v sume 5000 eur

Čítajte viac...

22
Február
2014

Dočkáme sa dotácií na solárne kolektory?

Pridané: 22.2.2014 09:45:00

V polovici minulého roka vláda odsúhlasila koncepciu podpory malých zdrojov energií. Stále však nie sú známe konkrétne podmienky o poskytovaní dotácií.

Čítajte viac...

03
Október
2014

Vážny: Čakáme, že pribudne desaťtisíc panelov ročne

Pridané: 3.10.2014 18:15:00

Bude dotácia dostatočným impulzom na to, aby si Slováci začali masovo inštalovať domáce elektrárne? „Predovšetkým mladí ľudia majú environmentálne cítenie a snažia sa zabezpečiť si dodávky energie cez zelené zdroje. To je však náročné. Každý záujemca musí vynaložiť desať percent času na inštalovanie zariadenia a deväťdesiat percent na byrokraciu. My to úplne obrátime."

Čítajte viac...

01
Október
2014

Štát podporí inváziu solárov do domov miliónmi eur

Pridané: 1.10.2014 23:45:00

Štát podporí inváziu solárov do domov miliónmi eur Vláda vyčlenila 115 miliónov eur z Únie pre ľudí, ktorí budú chcieť pre seba vyrábať zelenú energiu. BRATISLAVA. Kto dnes zvažuje namontovať si na strechu solárne panely alebo kúriť kotlom na biomasu, oplatí sa mu počkať.

Čítajte viac...

04
Júl
2013

Vláda odsúhlasila dotácie na kotly a slnečné panely

Pridané: 4.7.2013 20:15:00

Vláda odsúhlasila dotácie na kotly a slnečné panely Po Novom roku pre niektorých ľudí klesnú ceny kotlov na pelety, malých veterných elektrární či slnečných panelov. Vláda totiž v stredu odsúhlasila koncepciu podpory malých zdrojov energií. Takisto posunula parlamentu návrh novely zákona o energetike, ktorý má zjednodušiť a zlacniť pripájanie zdrojov do rozvodnej siete.

Čítajte viac...

01
Apríl
2013

Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Pridané: 1.4.2013 12:45:00

Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Aktuálne znenie 71 ZÁKON z 19. marca 2013 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čítajte viac...

Dotácie 2014 až 2022

Dotácie 2009 až 2011

Záujem domácností o štátne dotácie na slnečné kolektory a kotly na biomasu je väčší ako vyčlenené prostriedky v hodnote 2 675 200 €. Ministerstvo hospodárstva 27. 10. 2011 oznámilo, že suma, ktorú domácnosti v zaregistrovaných žiadostiach požadujú, presiahla disponibilný objem zdrojov. Komisia schvaľovala registrované žiadosti v takom poradí, v akom boli zaregistrované, avšak iba do výšky 2 675 200 €. Žiadosť o dotácie bolo možné predložiť do 30. 11. 2011.

Zoznam schválených žiadostí je zverejnený na stránke ministerstva hospodárstva.

V roku 2011 boli žiadosti o dotácie na slnečné kolektory a kotly na biomasu posudzované na základe podmienok Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytovanie dotácií na podporu využívania biomasy a slnečnej energie, ktorá bola vyhlásená 1. augusta 2011. Výzva je v súlade s § 11 ods. 7 písm. c) zákona č. 181/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2011.

Cieľom výzvy je zvýšenie podielu využívania obnoviteľnej energie pri výrobe tepla, čím sa prispeje k splneniu podielu využívania obnoviteľnej energie deklarovaného v Stratégii vyššieho využitia obnoviteľných zdrojov energie v SR a v Národnom akčnom pláne pre energiu z obnoviteľných zdrojov.

Zmeny v podmienkach dotácií

Dotácie sa do konca roku 2010 poskytovali v rámci Programu vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach. Poskytnutých bolo 4 115 príspevkov v celkovej hodnote vyše 3,9 milióna €.

Žiadosti prijaté do 1. júla tohto roku neboli posudzované, pretože sa očakávalo schválenie nového zákona a vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu. Títo žiadatelia však nebudú musieť predložiť novú žiadosť. Dostanú písomnú výzvu na jej doplnenie o ďalšie prílohy požadované zákonom. Zoznam príloh je špecifikovaný vo výzve na predkladanie žiadostí. SIEA pripravila pre žiadateľov vzory žiadostí o vydanie potrebných potvrdení, odkaz na kontakty inštitúcií, ktoré potvrdenia vydávajú ako aj vzory čestných vyhlásení, ktoré je potrebné doložiť k žiadosti. V prípade fyzických osôb ide o dve čestné prehlásenia a päť potvrdení, v ktorých je nutné žiadosť o vydanie potvrdenia zdôvodniť odvolaním sa na konkrétny zákon o poskytovaní dotácií. Okrem potvrdenia zo Sociálnej poisťovne je nutné predložiť aj potvrdenia všetkých troch zdravotných poisťovní a potvrdenie konkurzného súdu. Potvrdenie konkurzného súdu je možné získať iba na okresných súdoch sídliacich v krajských mestách. Vzory príloh a nové formuláre žiadostí sú k dispozícii tu.

Výška dotácií zostala nezmenená. Oproti minulosti je obmedzená dotovaná plocha pre kolektory inštalované na rodinné domy. Dotáciu vo výške 200 € za 1 m² nainštalovaných slnečných kolektorov možno získať najviac v rozsahu do 8 m² plochy kolektora. Nad túto plochu sa už dotácie poskytovať nebudú.
Konkrétna suma dotácie bude závisieť od apertúrnej plochy kolektora, ktorá je spravidla uvedená v prílohe certifikátu Solar Keymark.
O štátnu dotáciu na inštaláciu slnečných kolektorov mohol požiadať, okrem spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov alebo iného správcu bytového domu, aj samotný vlastník bytu, ak byt žiadateľa nie je zásobovaný teplou vodou zo spoločného rozvodu teplej vody v bytovom dome a žiadateľ predloží súhlas spoločenstva, prípadne súhlas väčšiny všetkých vlastníkov s inštaláciou kolektorov.
Kotly na biomasu uvedené do prevádzky po vyhlásení výzvy musia dosahovať účinnosť až 85 %. Pri kotloch uvedených do prevádzky pre vyhlásením výzvy je postačujúca účinnosť 84 %. Požiadavky na účinnosť kotlov boli sprísnené na základe európskej smernice 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov. V smernici sa v čl. 13 bodu 6 uvádza, že v „prípade biomasy členské štáty podporujú konverzné technológie, ktoré dosahujú konverznú účinnosť aspoň 85% v prípade využitia v domácnostiach".
Základné podmienky získania dotácie

Žiadosť o pridelenie dotácie bolo možné podať do 30. 11. 2011. Dotáciu je možné poskytnúť na základe písomnej žiadosti podanej žiadateľom po ukončení inštalácie slnečných kolektorov alebo po ukončení inštalácie kotla na biomasu, najneskôr však do pol roka po inštalácii.

Slnečné kolektory

Oprávnení žiadatelia

vlastník alebo spoluvlastník rodinného domu,
vlastník bytu v bytovom dome (ak byt žiadateľa nie je zásobovaný teplou vodou zo spoločného rozvodu teplej vody v bytovom dome a k žiadosti priloží súhlas s inštaláciou slnečných kolektorov na bytovom dome podľa osobitných predpisov),
spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, správca bytového domu, alebo iná právnická osoba vykonávajúca správu a údržbu bytového a nebytového fondu pre vlastníkov bytov v bytovom dome, ak byt žiadateľa nie je zásobovaný teplou vodou zo spoločného rozvodu teplej vody v bytovom dome a k žiadosti priloží súhlas s inštaláciou slnečných kolektorov na bytovom dome podľa osobitných predpisov .
Dotácia

• 200 € za 1 m² plochy nainštalovaných slnečných kolektorov v rodinnom dome, v rozsahu najviac 8 m² plochy,

• 100 € za 1 m² plochy nainštalovaných slnečných kolektorov v bytovom dome; najvyššia dotácia je 300 eur na každý byt v bytovom dome, ktorý využíva teplú vodu z nainštalovaných slnečných kolektorov

Technické kritériá

Podmienky, ktoré musia dotované zariadenia spĺňať, sú uvedené v kritériách vyhodnocovania žiadostí vo výzve. Splnenie technických podmienok je nutné preukázať nasledujúcimi dokumentmi:

- certifikát Solar Keymark pre inštalovaný typ kolektorov. V elektronickej databáze certifikátov Solar Keymarkmožno zistiť presnú apertúrnu plochu kolektora, podľa ktorej sa určuje výška dotácie pri konkrétnej inštalácii.

- potvrdenie o minimálnom energetickom zisku 525 kWh/rok vztiahnutom na 1 m2 plochy apertúry za definovaných podmienok prípravy teplej vody na referenčnom mieste, potvrdenie sa vydáva na základe skúšobného protokolu vydaného akreditovanou európskou skúšobnou na referenčné miesto, ktorým je sídlo Technického skúšobného ústavu Piešťany, š.p. Zoznam slnečných kolektorov, pre ktoré boli vydané certifikáty, je zverejnený na webovej stránke TSÚ Piešťany www.tsu.sk.

Využívanie biomasy

Oprávnení žiadatelia

Vlastník alebo spoluvlastník rodinného domu (dotácia nie je určená pre bytové domy).

Dotácia

Dotáciu na využívanie biomasy možno poskytnúť do 30% z kúpnej ceny jedného kotla na biomasu nainštalovaného v rodinnom dome žiadateľa, najviac však 1 000 €.

Technické kritériá

Podmienky, ktorá musia dotované zariadenia spĺňať, sú uvedené v kritériách vyhodnocovania žiadostí vo výzve. Technické parametre pre možnú podporu kotla na biomasu odrážajú environmentálne požiadavky.

Inštalovaný typ kotla s príslušenstvom musí byť určený len na spaľovanie biomasy bez možnosti spoluspaľovania fosílnych palív
Kotly uvedené do prevádzky po vyhlásením výzvy musia mať účinnosť minimálne 85%, účinnosť kotlov uvedených do prevádzky pred vyhlásením výzvy musí byť najmenej 84%.
Emisie z kotlov nesmú presiahnuť stanovené hodnoty a musia byť potvrdené akreditovanou európskou skúšobňou prepočítané na normálne podmienky (tlak 101,325 kPa, teplota 0°C, suchý plyn) a vzťažnú hodnotu kyslíka 10 %

a) pre oxid uhoľnatý (CO): 1500 mg/m3,

b) pre tuhé znečisťujúce látky: 100 mg/m3?

Najčastejšie nedostatky pri podávaní žiadostí

Žiadateľom odporúčame, aby si pred odovzdaním žiadosti skontrolovali nasledujúce náležitosti:

Žiadatelia, ktorí podávajú nové žiadosti po 1. júli 2011, musia používať nové formuláre žiadostí a predkladajú prílohy podľa zoznamu uvedeného vo formulári žiadosti.
Jednou z príloh je aj protokol o uvedení do prevádzky, z ktorého by malo byť zrejmé kto, komu, čo a kde inštaloval.
V prípade slnečných kolektorov niektorí dodávatelia na faktúrach a na protokoloch uvádzajú iba názov celej solárnej zostavy bez špecifikácie toho, aký presný typ a počet kusov kolektorov táto solárna zostava obsahuje. Ak uvedú iba názov zostavy, nie je to chyba, ale výška dotácie je odvodená od plochy kolektorov, preto je vhodnejšie uvádzať ich presný názov a počet.
Na žiadosti je treba uviesť plochu apertúry kolektora, ktorá býva uvedená v certifikáte Solar Keymark, a presnú výšku požadovanej dotácie.
Prílohou žiadosti musia byť potvrdenia zo všetkých troch zdravotných poisťovní.
Potvrdenie zo sociálnej poisťovne by malo obsahovať presnú formuláciu, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.
Najčastejšie chýbajúcou prílohou k žiadosti je v prípade žiadostí rodinných domov list vlastníctva.
Na žiadostiach veľmi často chýba podpis žiadateľov.
Kontakty

E-mail: office@siea.gov.sk

Kontaktné adresy

Slovenská inovačná a energetická agentúra

odbor ostatných podporných programov

Bajkalská 27

827 99 Bratislava 27

Slovenská inovačná a energetická agentúra

regionálna pobočka Trenčín

Hurbanova 59

911 00 Trenčín

Slovenská inovačná a energetická agentúra

regionálna pobočka Banská Bystrica

Rudlovská cesta 53

974 28 Banská Bystrica

Slovenská inovačná a energetická agentúra

regionálna pobočka Košice

Krivá 18

041 94 Košice

Žiadosť o dotáciu na inštaláciu slnečných kolektorov a kotlov na biomasu.

Žiadosť o dotáciu na inštaláciu slnečných kolektorov a kotlov na biomasu.

Zákon:

Zákon č. 181/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Výzva:

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytovanie dotácií na podporu využívania biomasy a slnečnej energie

Prílohy k výzve - formuláre žiadostí

Žiadosť o dotáciu pre slnečné kolektory (fyzická osoba) .doc

Žiadosť o dotáciu pre slnečné kolektory (právnická osoba) .doc

Žiadosť o dotáciu pre kotly na biomasu (fyzická osoba) .doc

Prílohy k žiadosti

Čestné vyhlásenie žiadateľa o vysporiadaní finančných vzťahov zo štátnym rozpočtom

Vzor - fyzická osoba .doc

Vzor - právnická osoba .doc

Čestné vyhlásenie žiadateľa, že voči nemu nie je vedený výkon rozhodnutia

Vzor - fyzická osoba .doc

Vzor - právnická osoba .doc

Čestné vyhlásenie žiadateľa, že neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania

Vzor - fyzická osoba .doc

Vzor - právnická osoba .doc

Potvrdenie miestne príslušného správcu dane, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky

- potvrdenie nesmie byť staršie ako 3 mesiace k dátumu podania žiadosti, vydáva ho miestne príslušný správca dane na požiadanie a bezplatne (§ 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov),

Kontakt: www.drsr.sk

Vzor žiadosti na daňový úrad - fyzická osoba .doc

Vzor žiadosti na daňový úrad - právnická osoba .doc

Potvrdenie príslušného konkurzného súdu, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku

- potvrdenie nesmie byť staršie ako 3 mesiace k dátumu podania žiadosti, potvrdenie vydáva príslušný konkurzný súd na požiadanie (§ 8a zákona č. 523/2004 Z. z.), žiadosť o vystavenie potvrdenia sa predkladá na okresný súd v krajskom meste

Kontakty na súdy: www.justice.gov.sk

Vzor žiadosti na konkurzný súd - fyzická osoba .doc

Vzor žiadosti na konkurzný súd - právnická osoba .doc

Potvrdenie Sociálnej poisťovne, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie

- potvrdenie nesmie byť staršie ako 3 mesiace, potvrdenie je vydávané bezplatne

Kontakt: Sociálna poisťovňa - www.socpoist.sk

Vzor žiadosti na Sociálnu poisťovňu - fyzická osoba .doc

Vzor žiadosti na Sociálnu poisťovňu - právnická osoba .doc

Potvrdenie každej zdravotnej poisťovne, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie

- potvrdenie nesmie byť staršie ako 3 mesiace k dátumu podania žiadosti, vyžaduje sa potvrdenie od každej zdravotnej poisťovne

Kontakty:

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. - www.vszp.sk

Dôvera, zdravotná poisťovňa, a.s. - www.dovera.sk

Union, zdravotná poisťovňa, a.s. - www.unionzp.sk

Vzor žiadosti na zdravotné poisťovne - fyzická osoba .doc

Vzor žiadosti na zdravotné poisťovne - právnická osoba .doc

Kópia dokladu preukazujúca uvedenie slnečných kolektorov (kotla na biomasu) do prevádzky

– doklad vystaví organizácia, ktorá zariadenie inštalovala; na základe údajov z dokladu musí byť možné identifikovať dátum uvedenia do prevádzky a typ zariadenia, na ktoré žiadateľ žiada dotáciu

Faktúra alebo iný doklad preukazujúci nadobudnutie slnečných kolektorov (kotla na biomasu)

– kópia faktúry alebo iného dokladu (napr. doklad o zaplatení); na základe údajov z dokladu musí byť možné identifikovať dátum vystavenia dokladu a typ zariadenia, na ktoré žiadateľ žiada dotáciu; doklad nesmie byť starší ako 18 mesiacov

Doklad preukazujúci vlastníctvo rodinného domu, bytového domu alebo bytu v bytovom dome

- výpis z katastra nehnuteľností (napr. aj z verejnosti dostupnej stránky www.katasterportal.sk), za doklad preukazujúci vlastníctvo sa považuje aj doklad o vlastníctve rozostavanej budovy alebo rozostavanej stavby

Doklad preukazujúci technické parametre kotla na biomasu

- kópia certifikátu vydaného akreditovanou európskou skúšobnou, z ktorého je možné identifikovať

účinnosť kotla stanovenú priamou metódou - podmienkou poskytnutia dotácie je hodnota minimálne 85% (pre kotly uvedené do prevádzky pred vyhlásením výzvy sa požaduje hodnota minimálne 84%)
hodnoty emisií pre oxid uhoľnatý a tuhé znečisťujúce látky - podmienkou poskytnutia dotácie je dosiahnutie hodnôt emisií prepočítaných na normálne podmienky (tlak 101,325 kPa, teplota 0°C, suchý plyn) a vzťažnú hodnotu kyslíka 10 %,
- pre oxid uhoľnatý (CO) - maximálne 1500 mg/m3,
- pre tuhé znečisťujúce látky - maximálne 100 mg/m3

- ak nie je z certifikátu vydaného akreditovanou skúšobňou možné identifikovať požadované údaje, môže tieto údaje potvrdiť výrobca (dovozca) na základe skúšobného protokolu, ktorého číslo je uvedené v predloženom certifikáte

Doklad preukazujúci technické parametre slnečných kolektorov

- kópia certifikátu Solar Keymark pre inštalovaný typ kolektorov,

- kópia potvrdenia o minimálnom energetickom zisku 525 kWh/rok vztiahnutom na 1 m2 plochy apertúry za definovaných podmienok prípravy teplej vody na referenčnom mieste, potvrdenie sa vydáva na základe skúšobného protokolu vydaného akreditovanou európskou skúšobnou na referenčné miesto, ktorým je sídlo Technického skúšobného ústavu Piešťany, š.p. Zoznam slnečných kolektorov, pre ktoré boli vydané certifikáty, je zverejnený na webovej stránke TSÚ Piešťany www.tsu.sk.

Prílohy k žiadosti, ktoré predkladajú iba právnické osoby

Čestné vyhlásenie žiadateľa, členov štatutárneho orgánu a dozorného orgánu, že sa nedopustil úmyselného trestného činu, alebo trestného činu proti majetku

- čestné vyhlásenie predkladá len právnická osoba

Vzor - právnická osoba .doc

Potvrdenie o vysporiadaní finančných vzťahov s rozpočtami obcí

- potvrdenie predkladá len právnická osoba

Výpis z obchodného registra alebo inej obdobnej evidencie

- výpis predkladá len právnická osoba

Doklad preukazujúci správu bytového domu

- doklad predkladá len právnická osoba

Zdroj: http://www.siea.sk

Prihlásenie